search
דף הבית

ISO 9001

 

הצהרת מדיניות האיכות של החברה

חברת בנגד בע"מ עוסקת בפעילות ייזום וקבלנות עבודות בנייה למגורים, עבודות ציבוריות, ובניה לתעשייה.
מטרת החברה לייעל ולשפר את פעילותה על-מנת לספק ללקוחותיה שירותים באיכות גבוהה, העונים לציפיותיהם מחד, ולשמור על רווחיותה ורווחת עובדיה מאידך.
הנהלת החברה מאמינה כי שיתוף העובדים בהקמה והפעלת מערכת האיכות הוא תנאי הכרחי להצלחתה.
החברה רואה בקיום מערכת איכות המבוססת על כל דרישות התקן הישראלי והתקן הבין - לאומי ISO 9001 : 2000 בתחום הבנייה דרך טובה ויעילה להשגת יעדיה.
קובץ נוהלי האיכות מציג ומתאר את מערך הבטחת האיכות המתועד של החברה, קובע סוגי אחריות, ומספק את הנהלים באמצעותם יושגו מטרות האיכות של החברה באופן היעיל ביותר.
כל התכנים כלולים בקובץ הנהלים שנסקר ע"י מנהלי החברה, מהנדסיה ועובדיה, הנוגעים בדבר. שאיפתה של החברה, לקיים את כלל התכנים בקובץ הנהלים.
לחברה, מנהליה, מהנדסיה ועובדיה, מחויבות נמשכת ומתמדת,לשפר את איכות המוצרים והשירותים הניתנים על ידה, תוך בקרה מתמדת, ששיטות האיכות הנדרשות ע"י ת"י ISO 9002, מיושמות במלואן ע"י כל העובדים, ספקים, קבלי משנה ויועצים, לשם השגת יעדי האיכות שנקבעו ע"י החברה.
כדי להבטיח זאת,מקיימת ההנהלה מעקב אחרי תהליך יישום מדיניות האיכות באופן שוטף בישיבותיה. כמו כן מקיימת החברה סקר הנהלה בנושא.
החברה נוקטת בפעולות הדרושות להדרכת העובדים בנושאי האיכות הקשורים לתקן הישראלי והתקן הבין - לאומי ISO 9001 : 2000, כדי להבטיח שידעו ויבינו את מערכת האיכות שהוקמה על פי דרישות התקן.
כל עובדי החברה אחראים ליישום הדרישות המצוינות בקובץ הנהלים, ולהבטחת רמת הטיב המפורטת בכל שלבי העבודה, הנוגעים לתחומי פעולתם, או המושפעים על-ידם.
יישומו של קובץ הנהלים, ופיקוח על ביצוע פעולות תיקון מתקנות וייזום פעולות מונעות, הם באחריותו של מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות.
מנהל הבטחת האיכות כפוף ישירות למנכ"ל ומדווח לו, ובהתאם לצורך מדווח גם לשאר המנהלים, מנהלי פרויקים, מהנדסי ביצוע ומנהלי עבודה.
מנהל הבטחת האיכות הינו אחראי להוצאת עדכונים ומהדורות חדשות לקובץ הנהלים, לאישורם ולהפצתם.
תחום הבטחת האיכות הינו באחריותו הישירה של המנכ"ל.

בניית אתריםבניית אתרים